Treści edukacyjne

Tematy kwietnia:

Tydzień 1. Mój dom  

1.     Dom, w którym mieszkam

2.     Mamy różne domy

3.     Mierzymy wysokość

4.     Dom rodziny Treflików

5.     Mój pokój

 

Tydzień 2. W gospodarstwie     

1.     Czyje to jajko?

2.     Domy zwierząt

3.     Wędrówka Gęsiego Jaja

4.     Co nam daje wieś?

5.     Rodziny zwierząt

 

Tydzień 3. Moja miejscowość

1.     Polska to mój dom ojczysty

2.     Zwiedzamy nasze miasto

3.     Figury geometryczne

4.     Herb mojego miasta

5.     Moja miejscowość

 

Tydzień 4. Dbamy o ziemię

1.     Ziemię mam tylko jedną

2.     Woda

3.     Jestem małym ekologiem

4.     Recykling czyli coś z niczego

5.     Segregujemy śmieci

 

Przewidywane osiągnięcia-kwiecień

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej 

-buduje dłuższe i logiczne wypowiedzi podczas wypowiadania się 

-czyta zdania 

-dobiera właściwe obrazki

-mówi fragmenty lub całość wiersza z pamięci

-nazywa poszczególne pomieszczenia w domu

-odgaduje zagadki muzyczne

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni 

-poprawnie przelicza liczebnikami porządkowymi 

-poprawnie wykonuje ćwiczenie z książki 

-posługuje się określeniami wysoko- nisko, wyżej- niżej

-przyporządkowuje sylwety według wzrostu dzieci

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-rozpoznaje swoje koleżanki i kolegów po cechach ich wyglądu zewnętrznego 

-rysuje domy wg własnego pomysłu

-słucha opowiadania ze zrozumieniem

-sprawnie przewleka tasiemki przez otwory 

-układa i odgaduje zagadki

-układa rymy samodzielnie i do podanych wyrazów 

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej 

-buduje dłuższe i logiczne wypowiedzi  podczas wypowiadania się 

-czyta zdania 

-dobiera właściwe obrazki

-mówi fragmenty lub całość wiersza z pamięci

-nazywa poszczególne pomieszczenia w domu

-odgaduje zagadki muzyczne

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni 

-poprawnie przelicza liczebnikami porządkowymi 

-poprawnie wykonuje ćwiczenie z książki 

-posługuje się określeniami wysoko- nisko, wyżej- niżej

-przyporządkowuje sylwety według wzrostu dzieci

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-rozpoznaje swoje koleżanki i kolegów po cechach ich wyglądu zewnętrznego 

-rysuje domy wg własnego pomysłu

-słucha opowiadania ze zrozumieniem

-sprawnie przewleka tasiemki przez otwory 

-układa i odgaduje zagadki

-układa rymy samodzielnie i do podanych wyrazów 

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi

-zna i nazywa przedmioty domowe

-zna nazwy różnych domów, rozpozna je spośród innych

-zna swój adres zamieszkania

-zna zabawę muzyczno-ruchową

-analizuje treść utworu odpowiadając na pytania lub tworząc pytania

-buduje dłuższe wypowiedzi

-czyta wyrazy, proste zdania i teksty

-dokonuje podziału słów na głoski

-naśladuje poszczególne ruchy w piosence oraz zwierzęta za pomocą ruchu

-nazywa poszczególne zwierzęta i ich dzieci

-odgaduje odgłosy zwierząt

-odgaduje zagadki

-odnajduje własne rymy słowne

-odgrywa scenki przed grupą

-pisze cyfry po śladzie

-pisze literę ł Ł po saldzie i bez wzoru

-potrafi we właściwy sposób zaplanować rysunek

-prawidłowo określa  strony: lewą  i prawą

-precyzyjnie wycina i ozdabia 

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-rozpoznaje i nazywa dane zwierzę po konturze

-rozwiązuje zadania i podaje wynik działania  

-rysuje na określony temat

-samodzielnie przygotowuje sylwety do przedstawienia

-samodzielnie wykonuje pracę techniką orgiami wg instrukcji

-układa opowiadanie wg treści i wiodących motywów

-zachowuje właściwy kierunek pisania

-zna nazwy domów zwierząt

-zna postaci z bajki „O gęsim jaju”  

-zna zabawę „Uciekaj myszko do…”, „Gąski”

-zna znak graficzny nowo  poznanej litery 

-buduje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe

-chętnie obserwuje otoczenie

-czyta odkodowane zdanie 

-czyta proste wyrazy i teksty ze zrozumieniem 

-dzieli zdania na wyrazy/słowa

-jest zainteresowane swoim miastem, miejscowością

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-nazywa poszczególne zabytki

-odgaduje źródło i  rodzaj dźwięku

-odkodowuje rysunek

-odpowiada pełnym zdaniem

-odróżnia muzykę smutną od wesołej 

-odtwarza rytmicznie rytm

-orientuje się w przestrzeni

-precyzyjnie wycina poszczególne elementy domku

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 8 

-recytuje wiersz z pamięci

-rozpoznaje i nazywa wszystkie dotychczas poznane litery

-rozpoznaje znak graficzny litery „p,P”

-rozróżnia kolory tęczy i je nazywa

-rysuje kredkami na określony temat

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną 

-szuka różnic i podobieństw

-układa wyrazy z rozsypanki literowej

-wie co to jest przewodnik turystyczny

-wymieni nazwę swojego województwa i miejscowości

-zachowuje właściwy kierunek pisania liter

-zna legendę o swojej miejscowości 

-zna swój adres zamieszkania

- dba o czystość swojego najbliższego środowiska 

- wie co to jest muzeum, reprodukcja, abstrakcja

-czyta teksty ze zrozumieniem

-dba o środowisko wg ustalonych wspólnie zasad  

-odgaduje nazwy kontynentów na globusie 

-odpowiada na pytania związane z treścią filmu

-odróżnia zdania prawdzie od fałszywych w zakresie tematyki ochrony środowiska

-określa objętość wody w pojemnikach

-omawia zjawisko krążenia wody w przyrodzie

-posługuje się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni 

-przestawia sposoby pielęgnacji posadzonych drzew 

-rozpoznaje i nazywa poszczególne litery

-samodzielnie i poprawnie wykonuje ćwiczenie w książce

-samodzielnie wykonuje wazonik z masy papierowej 

-słucha z uwagą opowiadania nt. wody, odpowiada na pytania

-tańczy podstawowe kroki poloneza 

-układa  całość obrazka

-układa działania   

-układa logiczne pytania i odpowiedzi

-wie jakie odpady wrzucamy do poszczególnych pojemników, zna ich kolory

-wspólnie  z innymi wykonuje pojemnik na makulaturę

-wspólnie opracowuje zasady dbałości o naszą planetę ziemię

-wyciąga wnioski z obserwacji filtrów

-wyjaśni pojęcia „makulatura”,  „recykling”

-wyjaśni znaczenie słowa „ekologia, ekolog”

-zna i przedstawia zasady oszczędzania wody

-zna niektóre utwory muzyki klasycznej 

-zna sposoby sadzenia drzew

-zna zasady ochrony środowiska oraz niebezpieczeństwa i zagrożenia dla ziemi 

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.