Statut

Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek
Najświętszej Rodziny
w Poznaniu

 

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1

 

 1. Przedszkole Sióstr Nazaretanek jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego.

Działa na podstawie : Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;

 

 

§ 2

 

 1. Pełna nazwa placówki brzmi:

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu.

Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek  im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu

 1. Skrócona nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek
 2. Przedszkole używa pieczęci:

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek

 1. Najświętszej Rodziny w Poznaniu

60 – 184 Poznań ul. Miastkowska 124,

NIP 779-25 11 753  REGON 381428547

 

 1. Przedszkole ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.

 

§ 3

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, Prowincja Warszawska z siedzibą  ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa.

 

§ 4

 

  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 5

 

 1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2.  Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II.  Punktem odniesienia jest również Program Wychowawczy Przedszkola „Wzrastamy w Nazarecie”.
 4. Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek przedszkola był:
 • człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, kierującym się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaką jest Bóg,
 • prawdziwym chrześcijaninem,
 • patriotą
 • przygotowany do nauki w szkole.

§ 6

 

 1. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci.
 2. Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego i dobrego katolika trzeba wziąć pod uwagę, w naszym przedszkolu wybiera się te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm jego istnienia, możliwości własnego rozwoju.
 3. Dążymy do tego, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola rozwijali i doskonalili własne zdolności w atmosferze rodzinnej, przyjaźni i życzliwości.

 

§ 7

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom:
 2. opiekę,
 3. wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
 4. uczenie się, tworząc warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej".
 5. Wobec rodziców, przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej.

 

§ 8

 

1.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek: rodziców, dyrektora przedszkola, nauczyciela, specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny.

Jest ona organizowana w przedszkolu w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
 2. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

 

§ 9

 

W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy, sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

 

§ 10

 

 1. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej
  w przedszkolu są:
 2. zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości przedszkola,
 3. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,
 4. współdziałanie z rodzicami,
 5. przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.
 1. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom poszanowanie ich tożsamości:
 • narodowej,
 • językowej,

 

§ 11

 

 1. Zadania opiekuńcze (§ 10 ust. 1 lit. a) przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
 2. przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem
  sprawuje nauczyciel.
 3. w czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych (1 osoba dorosła na 15 dzieci),
 4. dziecko wydaję się tylko osobom, które są wstanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo podczas powrotu do domu
 5. od momentu przekazania dziecka osoba odbierająca dziecko ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
 6. dopuszcza się przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych(w myśl Kodeksu Cywilnego)upoważnione na piśmie przez rodziców
 7. upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby wyznaczonej do odbioru dziecka, serie i numer dowodu osobistego, własnoręczne podpisy rodziców
 8. upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela danej grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola
 9. życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe
 10. podczas imprez przedszkolnych z udziałem rodziców, zarówno na terenie jak i poza terenem przedszkola, opiekę nad swoimi dziećmi sprawują rodzice, którzy też ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych dzieci
 11. za zgodą i odpłatnością rodziców wszystkie dzieci w przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
 12. rodzice którzy ubezpieczają dzieci w innej instytucji zobowiązani są do przedstawienia indywidualnych oświadczeń dyrektorowi przedszkola
 13. w przedszkolu dba się o miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,
 14. czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.
 15. Zadania wychowawcze (§ 10 ust. 1 lit. b) dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 16. poznawanie i rozumienie siebie i świata,
 17. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 18. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej - wspólnocie,
 19. budowanie systemu wartości.
 20. Współpracę z rodzicami (§ 10 ust. 1 lit. c) przedszkole realizuje poprzez:
 21. zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz

nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,

 1. organizowanie zebrań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
 2. udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.
 3. Nauczanie dzieci (§ 10 ust. 1 lit. d) przedszkole realizuje poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami ( prawnymi opiekunami):
 5. a) zebrania grupowe 3 razy w roku ( na początku, po I semestrze i na koniec roku szkolnego) oraz w miarę potrzeb
 6. b) konsultację i rozmowy indywidualne rodzica z nauczycielem – w miarę potrzeb, wynikające z inicjatywy rodzica jak i nauczyciela
 7. c) dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – raz w tygodniu
 8. d) zajęcia otwarte – 2razy w roku
 9. e) formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców takie jak warsztaty, szkolenia , porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów
 10. f) uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza uroczystości
 11. g) wielkopostny dzień skupienia – 1 raz w roku
 12. h) festyny rodzinne – 1 raz w roku

 

§ 12

 

 1. Wychowanie patriotyczne (§ 10 ust. 3 lit. a) przedszkole realizuje poprzez:
 2. rozwijanie uczuć patriotycznych,
 3. zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
 4. wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
 5. rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,
 6. przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.

 

 1. Zadanie wychowania do poszanowania języka i kultury języka narodowego ( § 10 ust. 3 lit. a) przedszkole realizuje poprzez:
 2. b) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
 3. c) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
 4. d) przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
 5. e) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
 6. f) organizowanie spotkań z twórcami sztuki: filharmonii, teatru, itp.,
 7. g) organizowanie wyjazdów do Teatru Lalek, Teatru Muzycznego, muzeum i innych wycieczek kulturalno-krajoznawczych.

 

 1. Wychowanie religijne (§ 10 ust. 3 lit. c) przedszkole realizuje poprzez:
 2. codzienną, wspólną modlitwę dzieci,
 3. cotygodniową katechezę,
 4. przybliżanie treści roku liturgicznego,
 5. przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,
 6. kształtowanie postaw chrześcijańskich,
 7. uczestnictwo rodziców i dzieci we Mszach świętych dla rodzin z przedszkola i wspólnych uroczystościach.

 

§ 13

 

1.Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych grup,
 • jadalnię
 • łazienki,
 • szatnię,
 • pokój do indywidualnej pracy,
 • kuchnię,
 • biuro s.Dyrektor,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • dostęp do kaplicy.

2.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, w którym mieści się plac  zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 

ROZDZIAŁ III

 Organy przedszkola

 

 

§ 14

 

 1. Organami przedszkola są:
 2. Dyrektor,
 3. Rada Pedagogiczna,
 4. Rada Rodziców.
 5. Organy przedszkola współdziałają ze sobą.
 6. Organy przedszkola mają zapewnioną możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich kompetencji, współdziałając z dyrektorem.

 

§ 15

 

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz - dyrektor.
 2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
 4. kieruje bieżącą działalnością przedszkola, jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu roczne przygotowanie przedszkole „Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Zaświadczenie wydaje się na wniosek rodziców. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy. Prowadzi również rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola, legitymacji niepełnosprawnych, e-legitymacji dzieci niepełnosprawnych. Są to druki ścisłego zarachowania
 5. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami
 6. dopuszcza do użytku programy edukacyjne
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola
 8. dokonuje oceny pracy nauczycieli
 9. odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym za realizację opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 10. przygotowuje projekt planu pracy przedszkola
 11. odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej
 12. sporządza arkusz organizacji przedszkola,
 13. ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia higieny pracy
 14. przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
 15. odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej,
 16. zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
 17. współdziała z nauczycielkami w wypełnianiu zadań przedszkola,
 18. troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej, jasno i starannie przekazuje komunikaty, oczekiwania, zasady oraz informuje o potrzebach, problemach i niebezpieczeństwach
 19. organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i inny sprzęt
 20. planuje i zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
 21. organizuje wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli
 22. dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników z zastrzeżeniem § 35 ust.2 niniejszego Statutu,
 23. przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 24. może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych i wewnętrznych przepisach przedszkola,
 25. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 26. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 27. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
  i kontrolującymi.
 28. zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola
 29. w porozumieniu z organem prowadzącym ustala przerwy w funkcjonowaniu przedszkola

 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny

 

§ 16

 

Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. Działa ona w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

§ 17

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego przedszkole i z inicjatywy dyrektora.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
 3. Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.
 4. Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej na cały rok oraz program każdego zebrania Rady przygotowuje dyrektor.

 

§ 18

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 2. zatwierdzanie planu pracy przedszkola na dany rok,
 3. przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian,
 4. uchwalanie statutu lub jego zmian, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez organ prowadzący.
 5. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola
 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 7. opiniuje organizację pracy przedszkola,
 8. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć oraz dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 9. opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu
 10. propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród, premii i innych wyróżnień.
 11. Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
 12. a) przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie
 13. b) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców
 14. c) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie

           od oceny pracy nauczyciela

 

§ 19

 

Nauczycieli obowiązuje tajemnica w sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców i dzieci.

Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola na wniosek tego zespołu.

Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebraniu rady pedagogicznej.

 

§ 20

 

Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora z funkcji.

W tym wypadku przedstawiciel organu prowadzącego w ciągu 14 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

 

§ 21

 

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Przedstawiciele Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców może ustalić regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Może także poszukiwać funduszy z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

5.Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. Pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą.

 

§ 22

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.
 2. Wnioski i opinie dotyczące spraw przedszkola przyjmują następujący tryb rozwiązania:
 3. jeśli sprawa została skierowana na piśmie do dyrektora, dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni,
 4. w innych przypadkach, odpowiedzi udziela dyrektor ustnie na najbliższym zebraniu organu wnioskującego lub składającemu wniosek.
 5. Jeśli sprawa została skierowana do Rady Pedagogicznej, to organ ten opiniuje wniosek
  i przekazuje do dyrektora, który podejmuje decyzję i o rozstrzygnięciu informuje strony w ciągu 14 dni.
 6. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego, który spór rozstrzyga.

 

§ 23

 

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

Organizacja przedszkola

 

§ 24

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekroczyć 98 dzieci zgrupowanych w czterech oddziałach.
 3. W okresie szkolnych ferii zimowych i wakacji i przy zmniejszonej liczbie dzieci w przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
 4. Dyrektor powierza opiece każdy oddział  opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań
 5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dąży się do tego, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 7. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które nie ukończyło trzech lat.
 8.  Dzieci od 6 roku życia są objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 1. Zajęcia zdalne: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów: 125 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane z wykorzystaniem :poczty elektronicznej, innych środków komunikacji, materiałów dostępnych na stronach MEN czy Kuratorium Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego w siedzibie przedszkola z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego. Nauczyciele wykonują prace zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne tylko wtedy gdy zostanie podjęta decyzja o zamknięciu całej grupy lub jej zdecydowanej większości. Nauczyciele nie prowadzą nauczania zdalnego w sposób hybrydowy – jednocześnie zajmując się pozostałymi dziećmi będącymi w przedszkolu gdyż nie sprzyja to zachowaniu bezpieczeństwa dzieci.

 

§  25

 

 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje dyrektor przedszkola wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.

 

3.W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy przedszkola,
 2. liczbę pracowników przedszkola,
 3. ogólna liczbę dzieci z podziałem na oddziały

4.Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są odpowiednio opinie: rady pedagogicznej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Terminy opiniowania oraz przekazywania arkusza organizacji przedszkola do zatwierdzenia, a także terminy i sposób wprowadzania zmian w arkuszu określają odrębne przepisy.

 

§ 26

 

 1. Przedszkole pracuje przez cały rok.
 2. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
 3. jeden miesiąc w okresie wakacyjnym - sierpień,
 4. jeden tydzień ferii zimowych
 5. w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
 6. Pozostałe terminy przerw w pracy ustalane są przez dyrektora, po uzgodnieniu
  z organem prowadzący. Terminy przerw są ustalane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Rodzice informowani są o terminach przerw na początku roku szkolnego.

 

§ 27

 

 1. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 16.45.
 2. Podstawa programowa jest realizowana od godz. 8.00 do 13.00.

 

§ 28

 

 1. Organizację przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego rejestru programów
 3. Organizację przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

 

§ 29

 

Formami pracy w przedszkolu są:

 1. Zajęcia i zabawy dowolne

2.Zajęcia obowiązkowe

 1. a) codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno- wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela

b)czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci

c)spacery

d)wycieczki

e) uroczystości przedszkolne

 

§ 30

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 3. z dziećmi w wieku 3 - 4 lata - około 15 minut,
 4. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut

 

§ 31

 

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 4. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po skończonych zajęciach.

 

§ 32

 

 1. W przedszkolu jest możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych (psycholog, logopeda).

2 .Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzenie tych badań.

 

ROZDZIAŁ V 

Opłaty w przedszkolu

 

§ 33

 

1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie

 1. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. Opłatę stałą ustala Rada Miasta jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą godzinę.
 2. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dzieci i tak zwaną opłatę stałą, którą ustala Rada Miasta i która nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 3. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków
 4. Wysokość opłat za wyżywienie w przedszkolu ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, w przypadku jeśli nieobecność nie była zgłoszona wcześniej. Zwrot następuję w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 15 – go każdego miesiąca. Wpłaty wnoszone są na konto przedszkola lub w biurze s.Dyrektor.

8.W okresie ferii zimowych i wakacyjnym, przy zmniejszonej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola dyrektor przedszkola może wprowadzić inne zasady obliczania kosztów wyżywienia.

9.Wobec rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z odpłatności (okresowe lub stałe)

 1. O udzieleniu ulgi lub zwolnieniu z odpłatności decyduje dyrektor przedszkola.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

  Pracownicy

 

 § 34

 

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, na podstawie Kodeksu Pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę charakter przedszkola.
 2. Cele i zadania statutowe przedszkola - katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają
  w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci.
 3. Dyrektor przedszkola przy zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją przedszkola przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zdania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w statucie.
 4. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora – wtedy mogą być mu powierzone następujące obowiązki:

 

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż    dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
 2. dokonuje oceny pracy nauczyciela
 3. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego
 4. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań
 5. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego

 

§ 35

 

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi katolickiego przedszkola.

 

§ 36

 

1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczycie z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pacy z dziećmi  w wieku przedszkolnym.

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą grupy.
 3. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.
 4. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutem.

 

§ 37

 

 1. Nauczyciel realizując swe zadania jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy. Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola;

 

 1. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt
  z jego rodzicami - w celu:
 2. poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
 3. ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
 4. włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem.
 5. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych w toku obserwacji pedagogicznych potrzeb i możliwości dzieci.

 

 1. organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z wymaganiami programu wychowania przedszkolnego,
 2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich potrzeb, zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną i grupową. W każdej grupie nauczyciele tworzą kodeksy przedszkolaka zawierające ustalone z dziećmi normy postępowania oparte na wartościach poznanych przez dzieci i objaśnionych przez nauczycieli w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
 4. codzienne staranne przygotowywanie się do zajęć,
 5. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 6. tworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery,
 7. organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
 8. prowadzenie dokumentacji,
 9. realizacja zaleceń dyrektora,
 10. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 11. doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym,
 13. troska o własną formację.
 14. Po obserwacjach wstępnych w każdym roku szkolnym nauczyciele formułują indywidualne wnioski odnoszące się do potrzeb dziecka, trudności, deficytów, zdolności, zainteresowań, które będą realizować w toku bieżącej pracy oraz w ramach indywidualizacji oddziaływań. Działania te mogą być także realizowane poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Jeżeli w toku obserwacji pedagogicznych ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne nauczyciele ustalą dziecku indywidualne wnioski, udzielają natychmiast pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 15. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 letnich. Przygotowuje się ją na podstawie dokumentacji obserwacji pedagogicznych.
 16. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków. Rodzice decydując się na przedszkole są w pełni świadomi jej katolickiego charakteru i godzą się na uczestnictwo zarówno dziecka jak i całej Rodziny we wszystkich działania jakie będzie proponowała placówka.

 

4.Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju, a także tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli do współorganizowania kształcenia i wychowania oraz specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

Zadania specjalistów i innych nauczycieli:

 1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu , w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,

-inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

- wspieranie nauczycieli i innych specjalistów:

 • w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,  zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie dziecka i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • w udzielaniu przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

-      podejmowanie  działań w zakresie profilaktyki różnych problemów dzieci w wieku przedszkolnym,

- udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

-  udział w pracach zespołu powołanego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym opracowywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

-  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

 

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

- diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

- prowadzenie terapii logopedycznej,

- prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

- wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- wspieranie nauczycieli i innych specjalistów:

 • w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,  zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie dziecka i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • w udzielaniu przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-     udział w pracach zespołu powołanego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym opracowywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

- rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć niwelujących problemy emocjonalno-społęczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów,

- wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

- prowadzenie wspólnie z  nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych,

-  realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań  i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

- prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi,

- w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi,

- udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

- pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Specjalista ma obowiązek planowania własnego rozwoju zawodowego, w tym systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola;

Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy wg odrębnych przepisów.

 

§ 38

 

Nauczyciel ma prawo do:

 1. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych
  i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem,
 2. awansu zawodowego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Karcie Nauczyciela.

 

§ 39

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcje pomocnicze, obsługi
  i administracyjne.
 2. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych to:
 3. zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i otoczenia w ładzie i czystości,
 4. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 6. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy.
 7. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 Wychowankowie

 

§ 40

 

 

 1. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza jego terenem dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela /wychowawcy.
 2. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez  zgody rodziców.

 

§ 41

 

 1. Rada pedagogiczna może również podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola.
 2. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej z powodu:
 3. sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych. Decyzja taka może być podjęta ze względu na dobro samego wychowanka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci,
 4. gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
 5. na podstawie wniosku rodziców /opiekunów prawnych
 6. gdy rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiące za przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,
 7. gdy nastąpi brak współpracy miedzy rodzicami/ opiekunami a personelem dydaktycznym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

 

                             

ROZDZIAŁ VIII

  Postanowienia końcowe

 

§ 42

 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – organ prowadzący, dyrektora, dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 43

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 44

 

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - prowincja warszawska.
 2. Dotacja, pochodząca z budżetu miasta, przekazywana jest na konto przedszkola.
 3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, jest działalnością statutową, oświatowo-wychowawczą, prowadzoną na podstawie prawa oświatowego.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 30  czerwca  2020 r.

Zmiany do statutu wprowadzono Uchwałą nr 7/26/10/2022 z dnia 26.10.2022r. z datą obowiązywania od 1 września 2022r.

 

Pełna treść statutu do pobrania:

swieta-rodzina

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.