Statut

ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne o przedszkolu

 

§1

 1. Przedszkole Sióstr Nazaretanek jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego.

Działa na podstawie : Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;                                      

§2

 1. Pełna nazwa placówki brzmi:

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu.

Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek  im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu

 1. Skrócona nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek
 2. Przedszkole używa pieczęci:

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek
Najświętszej Rodziny w Poznaniu
60 – 184 Poznań ul. Miastkowska 124,
NIP 779-25 11 753  REGON 381428547

 1. Przedszkole ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.

§3

Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, Prowincja Warszawska z siedzibą  ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa.

§4

 Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty.

                                      

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

 

§5

 1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2.  Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II.  Punktem odniesienia jest również Program Wychowawczy Przedszkola „Wzrastamy w Nazarecie”.
 4. Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek przedszkola był:
 • człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, kierującym się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaką jest Bóg,
 • prawdziwym chrześcijaninem,
 • patriotą
 • przygotowany do nauki w szkole.

§6

 

 1. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci.
 2. Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego i dobrego katolika trzeba wziąć pod uwagę, w naszym przedszkolu wybiera się te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm jego istnienia, możliwości własnego rozwoju.
 3. Dążymy do tego, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola rozwijali i doskonalili własne zdolności w atmosferze rodzinnej, przyjaźni i życzliwości.

 

§7

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom:
 2. opiekę,
 3. wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
 4. uczenie się, tworząc warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej".
 5. Wobec rodziców, przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej.

 

§8

 

1.Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek: rodziców, dyrektora przedszkola, nauczyciela, specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny.

Jest ona organizowana w przedszkolu w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
 2. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

 

§9

W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy, sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

 

§10

 

 1. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej
  w przedszkolu są:
 2. zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości przedszkola,
 3. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,
 4. współdziałanie z rodzicami,
 5. przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.
 1. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom poszanowanie ich tożsamości:
 • narodowej,
 • językowej,

§11

 1. Zadania opiekuńcze (§ 10 ust. 1 lit. a) przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
 2. przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem
  sprawuje nauczyciel.
 3. w czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych (1 osoba dorosła na 15 dzieci),
 4. dziecko wydaję się tylko osobom, które są wstanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo podczas powrotu do domu
 5. od momentu przekazania dziecka osoba odbierająca dziecko ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
 6. dopuszcza się przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych(w myśl Kodeksu Cywilnego)upoważnione na piśmie przez rodziców
 7. upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby wyznaczonej do odbioru dziecka, serie i numer dowodu osobistego, własnoręczne podpisy rodziców
 8. upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela danej grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola
 9. życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe
 10. podczas imprez przedszkolnych z udziałem rodziców, zarówno na terenie jak i poza terenem przedszkola, opiekę nad swoimi dziećmi sprawują rodzice, którzy też ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych dzieci
 11. za zgodą i odpłatnością rodziców wszystkie dzieci w przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
 12. rodzice którzy ubezpieczają dzieci w innej instytucji zobowiązani są do przedstawienia indywidualnych oświadczeń dyrektorowi przedszkola
 13. w przedszkolu dba się o miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,
 14. czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.
 15. Zadania wychowawcze (§ 10 ust. 1 lit. b) dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 16. poznawanie i rozumienie siebie i świata,
 17. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 18. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej - wspólnocie,
 19. budowanie systemu wartości.
 20. Współpracę z rodzicami (§ 10 ust. 1 lit. c) przedszkole realizuje poprzez:
 21. zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz

nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,

 1. organizowanie zebrań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
 2. udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.
 3. Nauczanie dzieci (§ 10 ust. 1 lit. d) przedszkole realizuje poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami ( prawnymi opiekunami):
 5. a) zebrania grupowe 3 razy w roku ( na początku, po I semestrze i na koniec roku szkolnego) oraz w miarę potrzeb
 6. b) konsultację i rozmowy indywidualne rodzica z nauczycielem – w miarę potrzeb, wynikające z inicjatywy rodzica jak i nauczyciela
 7. c) dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – raz w tygodniu
 8. d) zajęcia otwarte – 2razy w roku
 9. e) formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców takie jak warsztaty, szkolenia , porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów
 10. f) uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza uroczystości
 11. g) wielkopostny dzień skupienia – 1 raz w roku
 12. h) festyny rodzinne – 1 raz w roku

§12

 1. Wychowanie patriotyczne (§ 10 ust. 3 lit. a) przedszkole realizuje poprzez:
 2. rozwijanie uczuć patriotycznych,
 3. zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
 4. wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
 5. rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,
 6. przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.

 

 1. Zadanie wychowania do poszanowania języka i kultury języka narodowego ( § 10 ust. 3 lit. a) przedszkole realizuje poprzez:
 2. b) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
 3. c) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
 4. d) przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
 5. e) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
 6. f) organizowanie spotkań z twórcami sztuki: filharmonii, teatru, itp.,
 7. g) organizowanie wyjazdów do Teatru Lalek, Teatru Muzycznego, muzeum i innych wycieczek kulturalno-krajoznawczych.

 

 1. Wychowanie religijne (§ 10 ust. 3 lit. c) przedszkole realizuje poprzez:
 2. codzienną, wspólną modlitwę dzieci,
 3. cotygodniową katechezę,
 4. przybliżanie treści roku liturgicznego,
 5. przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,
 6. kształtowanie postaw chrześcijańskich,
 7. uczestnictwo rodziców i dzieci we Mszach świętych dla rodzin z przedszkola i wspólnych uroczystościach.

 

§13

1.Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych grup,
 • jadalnię
 • łazienki,
 • szatnię,
 • pokój do indywidualnej pracy,
 • kuchnię,
 • biuro s.Dyrektor,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • dostęp do kaplicy.

2.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, w którym mieści się plac  zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

pełna treść statutu

Pełna treść statutu do pobrania:

swieta-rodzina

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.